O przedszkolu merytorycznie

Założeniem przedszkola jest indywidualne podejście do każdego z naszych podopiecznych, tak aby każdy przedszkolak czuł się u nas wyjątkowo i dobrze.

W naszym Przedszkolu tworzymy kontrolowaną integrację dzieci zdrowych i dzieci z autyzmem . Dbamy o bezpieczną przestrzeń, na której spotykają się dzieci w normie rozwojowej z dziećmi z autyzmem. Niesie to ogromną korzyść dla obu grup. Dzieci z autyzmem uczą się współuczestniczenia w grupie jako pełnowartościowi członkowie edukacji i zabawy. Dzieci w normie rozwojowej uczą się tolerancji, akceptacji a także szacunku dla zdrowia i odmienności.

czytaj więcej….

 • Integracja

  Integracja osób z autyzmem budzi wiele kontrowersji. Jest to proces bardzo trudny i często niewłaściwie przeprowadzany. Źle realizowana integracja nie tylko nie przynosi efektów, ale może również doprowadzić do regresu u osoby z autyzmem. Często autyści są wprowadzani do zbyt dużych grup przedszkolnych i nie mają odpowiedniego wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry terapeutycznej.
  Celem naszego przedszkola jest stworzenie takich warunków aby zarówno zdrowe jak i autystyczne dzieci mogły w prawidłowy i profesjonalny sposób brać udział w procesie integracji.

  Włączenie osoby z autyzmem do grupy zdrowych dzieci to bardzo trudne zadanie, które powinno być realizowane etapami. Dzięki temu, że „za ścianą” działa grupa dzieci zdrowych, mali autyści mogą być do niej wprowadzeni dokładnie wtedy, kiedy są na to gotowi.
  Poprzez taki kontakt nasi zdrowi podopieczni uczą się tolerancji i akceptacji dla odmienności. Wiedzą kiedy i w jaki sposób powinni pomagać osobom niepełnosprawnym. Dzięki wsparciu przedszkolanki oraz terapeuty, proces integracji odbywa się pod stałą kontrolą, po to by obie grupy czerpały z niego jak najwięcej.

  Naszym zamiarem jest stopniowe wprowadzanie osób z autyzmem do grupy dzieci zdrowych. Proces ten zaczyna się od pracy indywidualnej w 4 osobowej grupie dzieci z autyzmem pod opieką przedszkolanki oraz dwóch terapeutów. W tym czasie dziecko nabywa niezbędnych umiejętności potrzebnych do pracy w grupie (np. rozumienie poleceń, naśladowanie nauczyciela, zgłaszanie potrzeb fizjologicznych). Ważne jest również eliminowanie zachowań które przeszkadzają w procesie integracji (np. zachowania agresywne, stymulacje, nadwrażliwość na bodźce słuchowe). Kolejnym etapem, który u każdego dziecka następuje indywidualnie (u jednych dzieci po miesiącu, u innych nawet po roku pracy), jest wdrożenie dziecka do zajęć z jednym dzieckiem zdrowym, potem dwoma itd. W efekcie końcowym autystyk funkcjonuje w grupie zdrowych dzieci pod opieką terapeuty, który stopniowo wycofuje się ze wspomagania swojego podopiecznego.

  Tak przeprowadzona integracja mimo, że znacznie wydłużona w czasie jest efektywna i przynosi konkretne rezultaty zarówno w przypadku dzieci zdrowych jak i autystycznych.

  Poza godzinami realizacji podstawy programowej/terapii realizowane są zajęcia świetlicowe oraz zajęcia dodatkowe.

  Przedszkole ma za zadanie przygotowywać dzieci do pójścia do szkoły czy zerówki ale dodatkowo uczy dzieci tolerancji i uwrażliwia na świat i ludzi innych niż oni sami, uczy chęci pomocy osobom które tej pomocy potrzebują bardziej od nich samych.

  Dodatkowym celem placówki jest dostosowanie dziecka do warunków panujących w przedszkolu masowym, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej.

  Podczas bardzo intensywnej pracy nad konkretnymi sferami rozwoju, odbywa się permanentna obserwacja i weryfikacja możliwości posłania danego dziecka do przedszkola masowego, które również jest dziecku bardzo potrzebne do prawidłowego rozwoju, ale taką funkcję będzie spełniało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dziecko będzie na to odpowiednio przygotowane. Opieramy się na systematycznym i etapowym wprowadzaniu w świat dziecka elementów świata zewnętrznego, włączając je stopniowo do zajęć w 15-osobowej grupie dzieci zdrowych.

 • Realizacja terapii

  Podstawowe obszary terapii:

  • Raz w roku diagnoza SON – R,
  • Indywidualny Program Terapeutyczny (IPT) – tworzony na rok na podstawie wyników testu SON- R
  • Szczegółowe IPT tworzone co dwa miesiące, przekazywane podczas indywidualnych konsultacji z rodzicem
  • Terapia właściwa – Zajęcia realizowane na podstawie IPT, mające na celu pracę nad zaburzonymi funkcjami każdego dziecka – motoryka mała, motoryka duża, percepcja, koordynacja, komunikacja, naśladownictwo, grafomotoryka, funkcje poznawcze.
  • Uczenie samoobsługi – Zajęcia mające na celu nauczenie samodzielnego jedzenia, ubierania się, kontroli czynności fizjologicznych. Będą realizowane m.in. dzięki planom aktywności tworzonym indywidualnie dla każdego dziecka.
  • Terapia zabawą – Zajęcia mające na celu „naukę zabawy”. Dzieci z autyzmem mają duże trudności w spontanicznej zabawie „na niby” . Konstruktywna zabawa jest bardzo ważną aktywnością każdego dziecka mającą ogromny wpływ na naukę ról społecznych poprzez naśladowanie zachowań osób dorosłych. Znaczne upośledzenie teorii umysły u osób ze spektrum autyzmu zaburza tę umiejętność dlatego tak ważne są zajęcia mające na celu stopniowe włączanie dziecka do zabaw w których naśladują, współpracują, wchodzą w relację z drugą osobą. Zabawa rozwija wyobraźnię oraz ma na celu eliminację stereotypowych zabaw bardzo częstych u osób z autyzmem.
   To bardzo ważne umiejętności które dzięki współpracy z rodzicami będą przenoszone do domu rodzinnego oraz innych miejsc w których przebywa dziecko.
  • System komunikacji PECS – W naszym przedszkolu oprócz zajęć logopedycznych prowadzonych m.in. metodą symultaniczno-sekwencyjną wykorzystujemy również system komunikacji PECS (Picture Exchange Communication System). Jest to komunikacja alternatywna, wspomagająca umiejętności funkcjonalnego komunikowania się.

 • Realizacja podstawy programowej

  W Przedszkolu realizowana jest podstawa programowa dla przedszkoli zgodna z „W kręgu zabawy” Jadwigi Petlarczyk oraz „Razem w przedszkolu” Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej.

  Zajęcia edukacyjne związane z realizacją podstawy programowej dla przedszkoli. Dzięki nim dzieci poznają i rozwijają następujące obszary: edukacji społeczno – moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, edukacji w zakresie mowy i myślenia, edukacji w zakresie przygotowania do pisania i czytania, edukacji matematycznej, kulturalno – estetycznej, muzycznej, technicznej i komunikacyjnej.

  Ponadto dobieramy metody i formy pracy w zależności od możliwości i indywidualnych predyspozycji dziecka, m.in. metoda nauki pojęć matematycznych wg E. Gruszczyk-Kolczyńska, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana, metoda Carla Orfa, pedagogika zabawy, metody zabawowo-naśladowcze oraz zadaniowe.

 • Zajęcia dodatkowe

  W naszym przedszkolu oferujemy zarówno bezpłatne jak i płatne zajęcia.

  Zajęcia, dodatkowe organizowane w godzinach pobytu dzieci w przedszkolu – zajęcia bezpłatne, dostępne tylko dla podopiecznych przedszkola:

  Zajęcia dla grupy ogólnodostępnej:

  W tygodniu dzieci uczęszczają na trzy rodzaje dodatkowych zajęć grupowych:

  1. Język Angielski, prowadzony przy współpracy z „Musical Babies”, dwa razy w tygodniu po 30 min.

  W naszym przedszkolu wiemy, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa znajomość języków obcych, dlatego już od najmłodszych lat nasze dzieci poznają świat poprzez naukę języka angielskiego. Zajęcia trwają 30 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu. Program dostosowany jest do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i wykorzystuje wiele technik, które sprawiają, że język angielski nie jest już dla naszych podopiecznych językiem obcym. Poznawanie elementów kultury brytyjskiej staje się dla nich inspiracją do poznawania nowych słów. Na zajęciach proponujemy uczestnikom różnorodny kontakt z językiem ze szczególnym nastawieniem na aktywność własną dziecka stymulowaną dźwiękami i obrazami. Angielskiego uczymy przez zabawę, muzykę i ruch, tym samym nasze zajęcia bogate są w piosenki, gry i zabawy językowe, co jest dla dziecka dużo bardziej efektywne. Ponadto, dzieci maja możliwość oglądania materiałów dydaktycznych na DVD, które nie tylko ułatwiają dzieciom zapamiętywanie nowych słów, ale i rozwijają ich wyobraźnię.

  2. Gimnastyka korekcyjna, prowadzona przez panią Małgorzatę Bielec (Biografia), raz w tygodniu 45 minut.

  Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży to problem zdrowotny i społeczny. Duża dynamika zmian w życiu dziecka, siedzący tryb życia, deficyty ruchu, powodują, że coraz częściej obserwujemy odchylenia od tzw. prawidłowej postawy.

  Głównym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zaburzeń w postawie ciała jest brak aktywności fizycznej. W obecnym systemie szkolnym dziecko przez wiele godzin skazane jest przede wszystkim na przyjmowanie pozycji siedzącej, która stwarza zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała ucznia. Ponadto rozwój komputeryzacji i zwiększenie oferty programów telewizyjnych sprawiają, że dzieci ograniczają swoją aktywność do minimum. Wszystkie niedopatrzenia i zaniedbania w tworzeniu odpowiednich warunków rozwoju mogą spowodować utrwalenie się złych nawyków oraz doprowadzić do zniekształceń w budowie i postawie ciała.

  Gimnastyka korekcyjna to zestawy ćwiczeń mających na celu wszechstronne oddziaływanie na wszystkie układy ustroju poprzez różnego rodzaje ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne.

  Celem zajęć jest:

    • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego,
    • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała,
    • zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, wydłużenie, skrócenie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych,
    • wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
    • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej,
    • wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka,
    • opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

  Gry i zabawy ruchowe są nieodłącznym elementem naszych zajęć.. Są one niezmiernie atrakcyjnym sposobem wpływania na psychikę ćwiczących jak również na ich narząd ruchu. Gry i zabawy ruchowe pozwalają dzieciom wyładować się w sposób naturalny i swobodny swój nadmiar energii. Często gry i zabawy ruchowe pozwalają ćwiczącym złagodzić napięcia związane z chorobą. Pozwalają również na zaspokojenie potrzeb ruchowo- emocjonalnych. Poprzez zabawę dziecko rozwija swoją fizyczną sprawność, gibkość, dostarczają podstawowych bodźców ruchowych dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka. Na zajęciach wykorzystywane są przyrządy i przybory gimnastyczne : ławeczki, drabinki, materace, szarfy, woreczki, piłki różnej wielkości, kocyki, laseczki.

  3. Zajęcia umuzykalniające : mają na celu pobudzenie aktywności dziecka, rozwój jego zdolności fizycznych i psychicznych oraz rozbudzenie w nich wrażliwości, emocjonalności oraz empatii. Zajęcia prowadzi Pan Łukasz Szczęch, który za pomocą różnorodnym formom ekspresji muzycznej powoduje zaciekawienie dzieci muzyką, tańcem , śpiewem. Zajęcia zawierają:

  − ruch z muzyką;

  − śpiew dzieci;

  − grę na instrumentach;

  − słuchanie muzyki;

  − tworzenie muzyki.

  Ponadto wszystkie dzieci są corocznie poddawane profesjonalnym diagnozom:

  • Diagnoza wad postawy, przeprowadzana przez panią Małgorzatę Bielec (Biografia).Dokonując diagnozy postawy ciała dziecka kierujemy się cechami które charakteryzują prawidłową postawę ciała. Wszelkie nieprawidłowości zostają opisane na specjalnej karcie orientacyjnego badania postawy ciała którą otrzymuje rodzic. Za pomocą tej karty można się skonsultować z lekarzem lub z rehabilitantem.
  • Diagnoza logopedyczna, przeprowadzana przez panią Sylwię Jagiełło (Biografia).Diagnoza logopedyczna ma na celu ocenę rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Diagnoza obejmuje rozpoznanie zaburzenia, zawiera wskazania terapeutyczne oraz prognozowanie.
   Dzięki diagnozie logopedycznej, przeprowadzonej już w grupie 3 latków, możemy zapobiec powstawaniu, utrwalaniu nieprawidłowych wzorców wymowy, a także skorygować już powstałe. Terapeuci otrzymują zalecenia do pracy podczas zajęć przedszkolnych, a rodzice materiały i ćwiczenia do pracy w domu.

  Zajęcia dla dzieci z autyzmem:

  W tygodniu dzieci uczęszczają na dwa rodzaje dodatkowych zajęć indywidualnych:

  1. Integracja sensoryczna, prowadzona przez panią Annę Jakubiak (Biografia).

  Ponad 90% osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma zaburzenia funkcji sensorycznych. Metoda Integracji Sensorycznej to nowoczesna forma diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania zmysłowego. Terapię SI stosuje się w celu poprawienia funkcjonowania dzieci z trudnościami w uczeniu się, osób z ADHD, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem FAS, niepełnosprawnością intelektualną i innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

  Terapia SI pod przykrywką dobrej zabawy uczy mózg dziecka jak ma prawidłowo odbierać bodźce spływające ze zmysłów, uczy prawidłowego przetwarzania ich i pokazuje jak mózg ma zareagować. W dużym skrócie: uczymy mózg jak ma się uczyć. Dziecko nie uczy się danej czynności, nie dostaje gotowych instrukcji, ale tego jak samo ma dojść do rozwiązania. Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Ważną jej częścią jest sprzęt podwieszany służący do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych.

  DIAGNOZA PUNKTEM WYJŚCIA…

  Przed rozpoczęciem terapii wymagana jest rzetelna diagnoza przeprowadzana przez terapeutę SI. Na podstawie dokonanej diagnozy terapeuta buduje indywidualny program terapeutyczny oraz przekazuje rodzicowi wskazówki do pracy z dzieckiem na terenie domu. Terapeuci prowadzący codzienne zajęcia z dzieckiem otrzymują ćwiczenia w formie sekwencji stymulacyjnej z opisem i instrukcją do wykonywania ćwiczeń w trybie codziennym.

  2. Logopedia, prowadzona przez panie Katarzynę Stein-Szałę, Ewę Grunę-Skowron oraz Katarzynę Kozieł (Biografia).

  Zajęcia mające na celu poprawę komunikacji biernej i czynnej (rozumienie mowy, wywołanie mowy, świadome, komunikatywne posługiwanie się mową). W czasie tych zajęć stosowana jest m. in. Metoda symultaniczno – sekwencyjna oparta na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Wykorzystuje ona wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Zajęcia te mają również na celu przygotowanie dziecka, a więc rozwijanie u niego takich obszarów funkcjonowania, które są niezbędne do świadomej komunikacji. Terapeuci prowadzący codzienne zajęcia z dzieckiem regularnie otrzymują wytyczne do ćwiczeń, które realizowane są każdego dnia.

  Ponadto wszystkie dzieci z autyzmem są corocznie poddawane profesjonalnej diagnozie wad postawy (jak wyżej)

   

 • Program Adaptacyjny Przedszkola „Dalej Razem”

  Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest ważnym momentem i wielkim przeżyciem zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Dlatego Przedszkole „Dalej Razem” przygotowało program adaptacyjny mający na celu pomoc dziecku i rodzicom w nabraniu dobrego nastawienia do przedszkola, zmniejszenie lęku, rozwianie obaw i niepokojów związanych z nową sytuacją.

  Prezentowany program adaptacyjny dotyczy nie tylko sytuacji, kiedy cała grupa rozpoczyna przygodę z naszym Przedszkolem we wrześniu, szczególną uwagę zwracamy również na dzieci, które dołączają do naszego Przedszkola w ciągu roku szkolnego.

  W programie odnajdą Państwo informację na temat tego jak można pomóc dziecku w łagodniejszym i bezstresowym rozpoczęciu nowego etapu w jego życiu. Dowiedzą się Państwo również jak my, jako zespół staramy się, aby maluch poczuł się z nami bezpiecznie i ze swobodą odnalazł się w grupie.

  Agnieszka Sakowicz, terapeuta oraz kierownik zespołu

  Program adaptacyjny Przedszkola „Dalej Razem”

 • O autyzmie

  Słowo autyzm z greckiego oznacza autos – sam. Zostało wprowadzone do psychiatrii przez Eugeniusza Bleulera, jako jeden z centralnych objawów schizofrenii. Autyzm wczesnodziecięcy został po raz pierwszy opisany przez austriackiego psychiatrę Leo Kannera w 1943 roku.Autyzm to spektrum (grupa) zaburzeń rozwoju, które są widoczne przed trzecim rokiem życia. Pojawiają się u dziecka od momentu urodzenia lub po okresie względnie prawidłowego rozwoju następuje regres, czyli wycofanie się dziecka z wcześniej nabytych umiejętności oraz stopniowe zwiększanie się zaburzeń autystycznych.Autyzm występuje cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.Przyczyny tego zaburzenia nadal nie są znane. Mówi się o przyczynach genetycznych, biologicznych, metabolicznych, powikłaniach w czasie ciąży i porodu, jednak żadna z hipotez dotyczących przyczyn nie została nigdy w 100 % potwierdzona.

  Trudności charakterystyczne dla osób z autyzmem mieszczą się w trzech sferach, są to: interakcje społeczne, komunikacja i zachowanie.

  Autystycy mają problem z prawidłowym kontaktem wzrokowym, unikają go bądź zbyt wnikliwie przyglądają się ludziom, nie potrafią również adekwatnie dostosować mimiki twarzy, postawy ciała (np. siadają tyłem do osoby która próbuje się z nimi porozumieć) i gestów w czasie kontaktu z drugą osobą. Mają duże trudności z nawiązaniem prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, między innymi dlatego, że nie potrafią się bawić tak jak zdrowe dzieci. Nie rozumieją zabaw „na niby”, nie potrafią udawać lekarza, strażaka. Nie potrafią również dzielić się z najbliższymi swoimi zainteresowaniami, osiągnięciami. Dzieci z autyzmem nie przynoszą swoim rodzicom, rówieśnikom rysunków które narysowały, po to by się pochwalić.

  Osoby z autyzmem mają również ogromne problemy w porozumiewaniu się. Wielu z nich nie mówi w ogóle, zaś te które mówią często nie posługują się mową w sposób komunikatywny. Wyrażają się poprzez echolalie bezpośrednie – czyli powtarzają zdanie swojego rozmówcy (np. dziecko, które poprosimy „podaj sól”, odpowie „podaj sól” nie wykonując tego polecenia), lub przez echolalie odroczone, czyli powtarzanie zasłyszanych wcześniej tekstów z bajek, rozmów, itp. Mówiące osoby z autyzmem często mają bardzo dobrą pamięć i są w stanie powtarzać trudne zdania złożone, zaś same nie są w stanie skonstruować prostej informacji, np. „mamo chodźmy na lody”. Nie potrafią zainicjować i podtrzymać dialogu na dany temat, np. dużym problemem jest opowiedzenie co działo się dziś w przedszkolu lub szkole.

  Autystycy bardzo często „dziwnie się zachowują”, potrafią godzinami zajmować się ulubioną aktywnością, np. przesypywaniem piasku z pudełka do pudełka lub przeglądaniem plansz z cyferkami. Zdarza się też, że wykonują różne dziwne ruchy, np. machają rękami, bujają się, kręcą się w kółko, intensywnie oglądają swoje dłonie, zaciskają gałki oczne, albo koncentrują się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów, np. wąchają zabawki, trzepotają przed oczami książeczką, gładzą sobie twarz kartką, itp. Jedną z przyczyn tych dziwnych zachowań są zaburzenia sensoryczne występujące u ponad 90% osób z autyzmem. Powodują one, że autystycy inaczej niż zdrowe osoby odbierają świat poprzez zmysły. Ich zmysły mogą być nadwrażliwe lub niedowrażliwe. Gdy dziecko zatyka uszy i krzyczy gdy któreś z rodziców włącza odkurzacz, może to świadczyć o nadwrażliwości słuchowej, zaś niechęć do przytulania i ucieczka przed dotykiem, może oznaczać nadwrażliwość dotykową. Intensywne skoki na trampolinie lub zabawy w zwijanie się w dywan lub wchodzenie między ciężkie materace może być oznaką niedowrażliwości czucia głębokiego.

  Wiele z zachowań osób z autyzmem wskazuje na ich potencjalne możliwości intelektualne, np. dobra pamięć długoterminowa, dobra percepcja wzrokowa. Oznacza to, że osoby z autyzmem wcale nie muszą być upośledzone umysłowo. Częste dziwne zachowania autystyków powodują, że są oni tak postrzegani.

  Każda z osób z autyzmem jest inna, u każdej występują inne proporcje, nasilenie i ilość zaburzeń, dlatego każda z nich musi być traktowana indywidualnie. Należy pamiętać o tym, że zachowanie nie zawsze świadczy o możliwościach intelektualnych.

Przedszkole na Facebooku
Nasz kanał na YouTube
NABÓR OTWARTY

plakat a3_Obszar roboczy 1

× Co ja ogłaszam?
Ogłoszenie