Dokumenty

po diagnozie autyzmu

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to podstawowy dokument w edukacji dziecka z niepełnosprawnością, który umożliwia naukę dziecka (w przedszkolu lub szkole) w sposób dostosowany do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Uzyskuje się je w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice dziecka niepełnoletniego (lub pełnoletni uczeń) powinni złożyć pisemny wniosek do zespołu orzekającego we właściwej poradni. Z wnioskiem o wydanie orzeczenia mogą występować tylko rodzice dziecka.
Poradnie udostępniają gotowe formularze wniosków, które należy jedynie wypełnić.
Dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania opinii:

 • wniosek o wydanie orzeczenia
 • dokumenty z diagnozy: zaświadczenie lekarskie oraz opinię

a także pozostałe, jeżeli są – m.in.:

 • opinia wychowawcy z przedszkola (jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola)
 • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie;
 • inna posiadana dokumentacja (np. opinie logopedyczne).

Najlepiej zadzwonić do właściwej poradni, żeby upewnić się, czy mamy wszystkie wymagane dokumenty.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania

Jest to dokument wydawany przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Na jego podstawie dziecko może zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania opinii:

 • wniosek o wydanie opinii
 • zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • opinia psychologiczna,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada),
 • opinia wychowawcy z przedszkola (jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola),
 • inna posiadana dokumentacja (np. opinia logopedyczna, rehabilitacyjna itp.)

Orzeczenie o niepełnosprawności

To dokument niezbędny, aby móc korzystać z zasiłku, świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu PIT, dofinansowań z PFRON (m.in. dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych czy terapii w ośrodkach prowadzących ją na podstawie umowy z PFRON)
Wydawane są przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (właściwe ze względu na adres stałego pobytu).

Dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku
 • dotychczas zgromadzoną dokumentację medyczną (oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia składanych kopii dowodów leczenia) – w tym opinia z diagnozy

Odwołanie od orzeczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który orzeczenie wydał.